Процедури за откриване на сметка

Преди да отворите реална сметка за търговия с Admiral Markets AS Jordan Ltd и да започнете да търгувате, ние ви молим да се запознаете с нашите процедури за изпълнение на задълженията за познаване на клиента и за работа в съответствие със законите за борба с прането на пари и финансирането на тероризма. Трябва да прочетете и правната документация на Admiral Markets AS Jordan Ltd, която регулира предоставянето на инвестиционни услуги. Правната документация има за цел да ви информира за нашите правни отговорности и бизнес практики.

Необходими документи за физически лица:

 1. Документ за самоличност, като паспорт или официална лична карта със снимка;
 2. Доказателство за адрес/пребиваване, като сметка за комунални услуги или банково извлечение. Документът не може да бъде по-стар от 6 месеца.

* ако Admiral Markets AS Jordan Ltd. не е в състояние да провери и идентифицира по електронен път информацията на физическо или юридическо лице въз основа на представените документи, ние си запазваме правото да поискаме допълнителни документи (включително заверени или нотариално заверени документи за проверка на предоставените данни).

Необходими документи за юридически лица:

 1. Паспорт или държавна лична карта със снимка на акционери, притежаващи повече от 10% и лицето, действащо от името на юридическото лице;
 2. Регистрационни документи (удостоверение за учредяване/регистрация, меморандум, устав, удостоверение за адрес на седалище и т. н.)), регистрирани с всички промени, допълнения, придружени от съответните потвърждения за назначаването на лицето/лицата, които имат право да действат от името на юридическото лице;
 3. Документи, потвърждаващи собствеността на юридическото лице, които трябва да включват лични данни на всички крайни действителни собственици. Моля, обърнете внимание, че крайният бенефициент може да бъде само физическо лице;
 4. Сметка за комунални услуги или банково извлечение, потвърждаващо мястото на дейност (документът не може да бъде по-стар от 6 месеца);
 5. LEI (идентификатор на юридическо лице) код. Намерете повече информация тук:
  https://www.gleif.org/en/about-lei/introducing-the-legal-entity-identifier-lei
 6. Доказателство за адрес за всеки бенифициент собственик/директор, не по-старо от 6 месеца.

Моля, имайте предвид, че представителите на Admiral Markets AS Jordan Ltd имат право да поискат допълнително (ако счетат за необходимо):

 1. Заверено пълномощно за представителство;
 2. Заверени и преведени копия на представените документи, необходими за целите на съответствието за проверка на подадените данни.
 3. Акт за гаранция и обезщетение (приложим за тръстове за пенсиониране)


Правна Документация и Политики:

Документи за Разкриване

Документи за Политики

Допълнителни Документи