Депозити и тегления

Below is a list of options for depositing and withdrawing funds from your trading account under Admiral Markets AS Jordan Ltd.

Депозити Комисионни и такси Депозит
Банков превод
Безплатно Депозит
Visa и MasterCard
Безплатно Депозит
Perfect Money
PerfectMoney logo
Безплатно Депозит


Такси, свързани с търговията
Комисионни Моля вижте нивата на комисионни и минималните комисионни на Технически Спецификации


Вътрешен трансфер
Между отделни клиенти сметки за търговия:
Сметки със същата базова валута Безплатно
Сметки с различни базови валути 1% от сумата
Между клиентски портфейли, портфейл или сметки за търговия:
Портфейли, портфейл или сметка със една и съща базова валута Безплатно
Портфейли, портфейл или сметка с различни базови валути 1 5 свободни трансфера, 1% от сумата след това (min. 1 EUR)


Допълнителни такси
Отваряне на реална или демо сметка за търговия Безплатно
Такса неактивност 2 10 USD (на месец)
Такса за обмен на валута 3 0.3%

1  ограничение в рамките на 24 часа за клиент

2  Такса неактивност - сума, начислявана по сметки за търговия, на които не са извършени никакви транзакции през предходните 24 месеца и не се използват за държане на отворена позиция/-и. Начислява се само, когато баланса по сметката е по-голям от 0.

3  Сделките с Акции, ETF-и, ДЗР на акции и ДЗР на ETF-и, които се котират във валути, различни от основната валута на вашата сметка, подлежат на такса за конвертиране от 0,3%, с минимална такса от 0,01 единици от основната валута на вашата сметка. Фиксираната такса за конвертиране се прилага за уреждане на действителни печалби и загуби, както и за всякакви разпределения или такси за обслужване.


Условия на Плащания

Валидни към 03.05.2021

Тези правила и условия (наричани по-нататък "Правила") се прилагат към всички транзакции, направени от клиенти на Admiral Markets AS Jordan Ltd (наричан по-долу "Admiral Markets") с цел депозиране напарични средства към или теглене на парични средства от (оттук нататък "Плащане") търговската сметка на клиента,която е била отворена с Admiral Markets.

При подаване на заявка до Admiral Markets за извършване на плащане, всеки клиент потвърждава, че е прочел, разбрал и се съгласява да бъде обвързан с настоящите Условия за използвания метод на плащане, избран в Dashboard. По отношение на въпроси, които не са определени от настоящите Условия, се прилагат общите условия за сметки на Admiral Markets AS Jordan Ltd.

1. Плащания

1.1 Клиентът може да подаде искане за Плащане по всяко време и Admiral Markets ще го приеме, при условие че клиентът по всяко време спазва както общите Условия на Сметката, така и Условията за Плащане на Admiral Markets. Моля, обърнете внимание, че Admiral Markets няма да приема и обработва плащания, насочени към или произхождащи от сметки, принадлежащи на някой друг (трето лице), а не на клиента.

1.2 При теглене на средства Admiral Markets си запазва правото да изпълни това исканекъм същата банка, банката посредник и към същата сметка, използвани от клиента за извършванетона първоначалното или всяко предишно Плащане, независимо от метода на теглене, избран илипредпочитан от клиента.

1.3 Admiral Markets си запазва правото да откаже изпълнението на Плащания и да изискадопълнителни документи по всяко време или да провери източника на Плащанията, или ако счетедруго за необходимо.

2. Допълнителни детайли за Плащане

2.1 По-специфичните детайли, приложими към Плащания (например ограничения на Плащане, време, графици и др.) трябвада се показват в Dashboard при подаване на заявка за Плащане, като има предвид, че единствено клиентът е отговорен за вземането под внимание на такива подробности преди отправянето на някакви заявки за Плащане.

3. Погрешни или неправилни заявки за Плащане

3.1 Клиентът се насърчава да се пази от всякакви неточности в заявката за плащане. Освен това, в случай, че клиентът е направил погрешно или неправилно искане за плащане, Admiral Markets не е задължен да изиска плащането от Доставчика на платежни услуги, нито да възстанови на клиента каквито и да е такси, разходи или други разноски, възникнали при това. Клиентът носи отговорност за компенсиране на Admiral Markets за всички разходи или щети, възникнали в резултат на погрешно или неправилно искане за плащане.

4. Такси

4.1 Откриването на търговска сметка или демо сметка е безплатно.

4.2 Ако базовата валута на сметката на клиента се различава от базовата валута на прехвърлените средства, прехвърлената сума ще бъдe конвертирана в базовата валута на сметката на клиента. Дневният обменен курс на банката получател на Admiral Markets, където плащането е насочено, ще се използва за преобразуване на средствата.

4.3 Депозитите ще бъдат преведени по сметката за търговия на клиента в рамките на един работен ден, след като сумата бъде отразена в банковата сметка на Admiral Markets.

4.4 Сумата на всички допълнителни такси за банкови услуги, които се прилагат за трансфера (от получаващата банка или банката посредник) ще бъде приспадната от средствата за прехвърляне. В резултат на това клиентът може да получи по-ниска сума от това, което първоначално е очаквал. Admiral Markets не носи отговорност за всякакви такси за обслужване, наложени за трансфери от други банки.

4.5 За прехвърляне, което води до дебит на таксите за услуги (т.е. вид такса за услуга на прехвърляне като "Всички такси до бенефициента" или "Споделени разходи"), направени за банковата сметка на Admiral Markets, таксите ще бъдат приспаднати от сумата прехвърлена към търговската сметка на клиента.

4.6 Admiral Markets обработва тегления на средства от сметката на клиента на същия работен ден, при условие, че искането за тегленето на средства е достигнало до Admiral Markets преди 17:00 ч. Заявки за тегления, получени от Admiral Markets след 17:00 на работния дeн или през почивните дни, национални и официални празници ще се обработват на следващия работен ден.

4.7 Applicable fees are charged in the same base currency as used on the client`s trading account - i.e. if the base currency of an account is JOD charges will apply in JOD, if the base currency of an account is EUR charges will apply in EUR etc.

4.8 Моля, обърнете внимание, че търговията може да доведе до допълнителни такси, които са свързани с rollovers (например суапове или лихвени такси) за позиции по всички инструменти, държани през нощта и кредитиране/дебитиране на дивидентни корекции за позиции на CFDта на акции и CFDта на индекси, съгласно условията, установени в раздела за спецификациите на контракта на сайта на Admiral Markets.

5. Местно законодателство

5.1 Тъй като законите и разпоредбите относно финансовите услуги и паричните операции могат да се различават значително от регион до регион, единствено клиентът е отговорен за спазването на всички местни разпоредби, по-специално с всички приложими данъчни задължения.

6. Неизправно функциониране на платежни системи

6.1 Всеки клиент трябва да има предвид присъщата уязвимост на неизправност, забавяне и/или прекъсване на онлайн платежните системи, по-специално, могат да бъдат свързани с Доставчика на платежната услуга. Силно препоръчително е клиентът да актуализира своя антивирусен софтуер и непрекъснато да проверява компютъра си за вируси.

6.2 При никакви обстоятелства Admiral Markets не носи отговорност за всякакви забавяния, неизправности и/или прекъсвания на платежни системи и/или други технически системи, които принадлежат към или се експлоатират от Доставчика на платежни услуги и/или за резултатите от тези закъснения, неизправности и/или прекъсвания.Моля, обърнете внимание, че търговията може да доведе до допълнителни такси, които са свързани с rollovers (например суапове или лихвени такси) за позиции по всички инструменти, държани през нощта и кредитиране/дебитиране на дивидентни корекции за позиции на CFDта на акции и CFDта на индекси, съгласно условията, установени в раздела за спецификациите на контракта на сайта на Admiral Markets.
Методи за теглене Комисионни и такси Теглене на средства
Банков превод
1 безплатна заявка за теглене всеки месец, 5 JOD / 10 USD / 10 EUR след това Теглене
Perfect Money
PerfectMoney logo
1 безплатна заявка за теглене всеки месец, 1% мин. 1 EUR/ 1 USD след това Теглене


Условия на Плащания

Валидни към 03.05.2021

Тези правила и условия (наричани по-нататък "Правила") се прилагат към всички транзакции, направени от клиенти на Admiral Markets AS Jordan Ltd (наричан по-долу "Admiral Markets") с цел депозиране напарични средства към или теглене на парични средства от (оттук нататък "Плащане") търговската сметка на клиента,която е била отворена с Admiral Markets.

При подаване на заявка до Admiral Markets за извършване на плащане, всеки клиент потвърждава, че е прочел, разбрал и се съгласява да бъде обвързан с настоящите Условия за използвания метод на плащане, избран в Dashboard. По отношение на въпроси, които не са определени от настоящите Условия, се прилагат общите условия за сметки на Admiral Markets AS Jordan Ltd.

1. Плащания

1.1 Клиентът може да подаде искане за Плащане по всяко време и Admiral Markets ще го приеме, при условие че клиентът по всяко време спазва както общите Условия на Сметката, така и Условията за Плащане на Admiral Markets. Моля, обърнете внимание, че Admiral Markets няма да приема и обработва плащания, насочени към или произхождащи от сметки, принадлежащи на някой друг (трето лице), а не на клиента.

1.2 При теглене на средства Admiral Markets си запазва правото да изпълни това исканекъм същата банка, банката посредник и към същата сметка, използвани от клиента за извършванетона първоначалното или всяко предишно Плащане, независимо от метода на теглене, избран илипредпочитан от клиента.

1.3 Admiral Markets си запазва правото да откаже изпълнението на Плащания и да изискадопълнителни документи по всяко време или да провери източника на Плащанията, или ако счетедруго за необходимо.

2. Допълнителни детайли за Плащане

2.1 По-специфичните детайли, приложими към Плащания (например ограничения на Плащане, време, графици и др.) трябвада се показват в Dashboard при подаване на заявка за Плащане, като има предвид, че единствено клиентът е отговорен за вземането под внимание на такива подробности преди отправянето на някакви заявки за Плащане.

3. Погрешни или неправилни заявки за Плащане

3.1 Клиентът се насърчава да се пази от всякакви неточности в заявката за плащане. Освен това, в случай, че клиентът е направил погрешно или неправилно искане за плащане, Admiral Markets не е задължен да изиска плащането от Доставчика на платежни услуги, нито да възстанови на клиента каквито и да е такси, разходи или други разноски, възникнали при това. Клиентът носи отговорност за компенсиране на Admiral Markets за всички разходи или щети, възникнали в резултат на погрешно или неправилно искане за плащане.

4. Такси

4.1 Откриването на търговска сметка или демо сметка е безплатно.

4.2 Ако базовата валута на сметката на клиента се различава от базовата валута на прехвърлените средства, прехвърлената сума ще бъдe конвертирана в базовата валута на сметката на клиента. Дневният обменен курс на банката получател на Admiral Markets, където плащането е насочено, ще се използва за преобразуване на средствата.

4.3 Депозитите ще бъдат преведени по сметката за търговия на клиента в рамките на един работен ден, след като сумата бъде отразена в банковата сметка на Admiral Markets.

4.4 Сумата на всички допълнителни такси за банкови услуги, които се прилагат за трансфера (от получаващата банка или банката посредник) ще бъде приспадната от средствата за прехвърляне. В резултат на това клиентът може да получи по-ниска сума от това, което първоначално е очаквал. Admiral Markets не носи отговорност за всякакви такси за обслужване, наложени за трансфери от други банки.

4.5 За прехвърляне, което води до дебит на таксите за услуги (т.е. вид такса за услуга на прехвърляне като "Всички такси до бенефициента" или "Споделени разходи"), направени за банковата сметка на Admiral Markets, таксите ще бъдат приспаднати от сумата прехвърлена към търговската сметка на клиента.

4.6 Admiral Markets обработва тегления на средства от сметката на клиента на същия работен ден, при условие, че искането за тегленето на средства е достигнало до Admiral Markets преди 17:00 ч. Заявки за тегления, получени от Admiral Markets след 17:00 на работния дeн или през почивните дни, национални и официални празници ще се обработват на следващия работен ден.

4.7 Applicable fees are charged in the same base currency as used on the client`s trading account - i.e. if the base currency of an account is JOD charges will apply in JOD, if the base currency of an account is EUR charges will apply in EUR etc.

4.8 Моля, обърнете внимание, че търговията може да доведе до допълнителни такси, които са свързани с rollovers (например суапове или лихвени такси) за позиции по всички инструменти, държани през нощта и кредитиране/дебитиране на дивидентни корекции за позиции на CFDта на акции и CFDта на индекси, съгласно условията, установени в раздела за спецификациите на контракта на сайта на Admiral Markets.

5. Местно законодателство

5.1 Тъй като законите и разпоредбите относно финансовите услуги и паричните операции могат да се различават значително от регион до регион, единствено клиентът е отговорен за спазването на всички местни разпоредби, по-специално с всички приложими данъчни задължения.

6. Неизправно функциониране на платежни системи

6.1 Всеки клиент трябва да има предвид присъщата уязвимост на неизправност, забавяне и/или прекъсване на онлайн платежните системи, по-специално, могат да бъдат свързани с Доставчика на платежната услуга. Силно препоръчително е клиентът да актуализира своя антивирусен софтуер и непрекъснато да проверява компютъра си за вируси.

6.2 При никакви обстоятелства Admiral Markets не носи отговорност за всякакви забавяния, неизправности и/или прекъсвания на платежни системи и/или други технически системи, които принадлежат към или се експлоатират от Доставчика на платежни услуги и/или за резултатите от тези закъснения, неизправности и/или прекъсвания.